350 TL ve üzeri KARGO ÜCRETSİZ
350 TL ve üzerine 4'e varan taksit imkânı
KATEGORİLER

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. Maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan işbu Politika'nın amacı Kanun düzenlemelerine ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanmasıdır.

İşbu Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. (“Şirket”) tarafından müşteri, ziyaretçi, tedarikçi ve diğer üçüncü kişiler başta olmak üzere Şirketimiz çalışanları dışındaki gerçek kişilere ait verilerin Kanun kapsamında işlenmesine ilişkin Şirket’in beyan ve açıklamalarını içermektedir.

Şirketimiz, kişisel verilerin korunması hakkındaki uygulamalarımız ve yasal düzenlemeler hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla, Yönetim Kurulu’ndan alınacak onay dahilinde Politikada değişiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır. Politikada yapılan değişikliklerin esaslı değişiklikler olması halinde Veri Sahipleri/İlgili Kişiler çeşitli kanallar aracılığıyla bilgilendirilecektir.

İşbu Politika kapsamında kullanılan kavramlara ilişkin tanımlara, kişisel verilerin korunması mevzuatı da dikkate alınarak aşağıda yer verilmiştir.

 1. TanımlarKAVRAMLAR

TANIMLAR

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve Veri Sahipleri tarafından özgür iradeyle açıklanan rıza beyanını ifade etmektedir.


Anonim hâle getirme

Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.


İlgili kişi/Veri sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.


Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.


Özel nitelikli kişisel veri

İfşa edilmeleri, kaybolmaları gibi durumlarda Veri Sahibinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki Kanun kapsamında daha sıkı koruma rejimine tabi tutulmuş olan verileri ifade etmektedir.


Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir Veri Kayıt Sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.


Veri kayıt sistemi

Kişisel Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir.


Veri sorumlusu

Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, Veri Kayıt Sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.


Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. 1. Veri Gizliliğine İlişkin İlkeler

Kanun’un 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir. Şirketimiz Kişisel Veri İşleme faaliyetleri kapsamında aşağıda açıklanan genel ilkelere uygun şekilde hareket etmektedir.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etme: Şirketimiz, Anayasa başta olmak üzere, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel verileri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.

Doğruluk ve güncellik: Şirketimiz, Veri Sahiplerine Kişisel Verilerini güncellemesi için olanak sağlamakta ve verilerin veri tabanlarına doğru bir şekilde aktarımını temin için gerekli önlemleri almaktadır.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme: Şirketimiz, Kişisel Veri İşleme faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve söz konusu amaçlara ilişkin olarak Veri Sahiplerini aydınlatma metinleri aracılığıyla açık bir şekilde bilgilendirmektedir.

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Şirketimiz tarafından Kişisel Veriler, temin edildikleri sırada Veri Sahibine bildirilen amaç için gerektiği ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.

İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Şirketimiz, kişisel verileri, Kanun ve ilgili ve mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklamaktadır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler, Şirketimiz prosedürleri doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, aşağıda yer alan buna ilişkin şartlar uygulanacaktır.

(i) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda, veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

(ii) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

(iii) Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(iv) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

(v) Şirketimizin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(vi) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

(vii) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(viii) Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

  1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

  1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi, veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

 1. Şirketimizce Toplanan Kişisel Veriler

Şirketimiz tarafından toplanan Kişisel Veriler, Şirketimiz ile olan ilişkinin niteliği ve kanuni yükümlülüklere göre değişmektedir.

Şirketimizce toplanan Kişisel Veriler şu şekilde sıralanabilecektir:

 • Kimlik Bilgisi: Adı soyadı, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik Numarası vb.

 • İletişim Bilgisi: Adres Numarası, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon Numarası vb.

 • Özlük verisi: Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları vb.

 • Hukuki İşlem Bilgisi: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler vb.

 • Müşteri İşlem Bilgisi: Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vb.

 • Fiziksel Mekan Güvenliği: Çalışan, ziyaretçi ve müşterilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları vb.

 • İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri vb.

 • Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler vb.

 • Finans: Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri vb.

 • Mesleki Deneyim: Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri vb.

 • Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: fotoğraflar, kamera kayıtları vb.

 • Özel Nitelikli Kişisel Veri (dernek, vakıf ya da sendika üyelik bilgisi, sağlık ile ilgili veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik veriler)

 • Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi: Veri Sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve profesyonel eğitim bilgileri vb.

 • Çalışan Adayı Bilgisi: Özgeçmiş, mülakat notları, kişilik testleri sonuçları vb.

 • Referans Bilgisi ve Değerlendirmeleri: Özellikle çalışan adaylarına referans olan kişi ve kurumlara ilişkin bilgiler.

 • İlgi Alanı Bilgisi: Özellikle çalışan ve çalışan adaylarının ilgili alanlarına ilişkin bilgiler.

 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi (kişiyle ilişkilendirilen ürün ve hizmetlerimizle ilgili Şirketimize yaptığı talep ve şikayetlerle ilgili toplanan bilgiler ve kayıtlar ile bunların sonuçlarının ilgili iş birimleri tarafından değerlendirildiği raporlara yönelik bilgiler vb.)

 • Sigorta Bilgisi (Özel sağlık sigortası, kasko bilgileri vb.)

Yukarıda sayılan Kişisel Veri tipleri işlenen tüm verileri kapsamamakta olup Şirketimiz tarafından sayılan verilere benzer tipte Kişisel Veriler işlenebilmektedir.

 1. Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Elde edilen Kişisel Veriler, Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartlarıyla uyumlu olarak ve aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenebilmektedir:


Ana Amaçlar

Alt Amaçlar

Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası

 • Sözleşmelerin kurulması, ifası ve müşterilerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi

 • Dışarıdan hizmet/danışmanlık vb. alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası

 • Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası

 • Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi

 • Kriz ve acil durum yönetimine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası

 • Şirketin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası


Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası

 • Müşterilerin kullanım alışkanlıklarını, eğilimlerini analiz ederek marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların ve marka yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 • Müşterilere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası

 • Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası

 • Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışması ve analizlerinin gerçekleştirilmesi

 • Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası

 • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 • Müşterilerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

 • Satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi

Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi

 • Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası

 • Araç kullanıcılarına yönelik operasyonların planlanması ve icrası ile araç kiralama sözleşmelerinin kurulması ve ifasına yönelik faaliyetlerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi

 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 • Şirket dışı eğitim/ burs verme/ destek verme gibi faaliyetlerin planlanması ve icrası

 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası

Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

 • İş Sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

 • Şirket faaliyetlerinin şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası

 • Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası

 • Şirket ve yerleşkelerinin ve şirketin ilişki içerisinde olduğu tarafların fiziki ve/veya elektronik ortamlarının güvenliğinin temini

 • Organizasyon ve etkinliklere katılan kişilerin kayıtlarının tutulması

 • Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası

 • Şirkete giriş-çıkış yapan her türlü ziyaretçiye ilişkin operasyon ve çalışmaların hukuka uygun şekilde planlanması ve icrası 1. Kişisel Verilerin Saklanması

Şirketimiz, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürece konu olan verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak tespit yapmaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Veri İşleme faaliyetine ilişkin yasal yükümlülükler ile zamanaşımı süreleri söz konusu ise bu yükümlülükler/süreler mutlaka dikkate alınmaktadır. Kişisel Veri İşleme amacının ortadan kalkması halinde ise, Kişisel Verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu konuya ilişkin detaylı bilgiler, https://www.iskultur.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-hakkinda-aydinlatma-metni?kanal=17-18-3-4-14-19-21 adresinde bulunan KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI’ndan edinilebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel Veriler, yukarıdaki amaçlar dahilinde ve aşağıdaki tablo uyarınca, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel Verilerin paylaşıldığı bu durumlarda Şirketimiz, verilerin paylaşıldığı tarafın bu Politikada yer alan kurallara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işleme ve aktarım faaliyetinde bulunması için gerekli önlemleri almaktadır.

Kişisel Veriler, Şirketimizin hisse satışı gibi yollarla kısmen veya tamamen el değiştirmesi veya birleşme, bölünme veya tür değiştirmeye konu olması halinde de aktarıma konu olabilecektir. Bu kapsamda Kişisel Verilerin aktarılması halinde, verilerin aktarıldığı tarafın da bu Politikada yer alan işleme ve aktarım kurallarına uygun hareket etmesi için gerekli adımlar atılacaktır.

Kişisel Verilerin yurt dışına aktarımı ise ancak;

 • Açık Rızanın bulunması, veya

 • Kanun’da belirtilen diğer veri işleme şartlarından bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;

 • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması veya

 • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda Şirketimizin ilgili yabancı ülkedeki Veri Sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması koşulu ile


gerçekleştirilebilecektir.VERİ AKTARIM TARAFLARI

TANIM-KAPSAM

AMAÇ

İş Ortağı

Şirketimizin ticari, hukuki ve idari faaliyetleri sırasında işbirliği yaptığı taraflar anlamına gelmektedir.

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.

Tedarikçi

Şirketimiz faaliyetleri esnasında ihtiyaç duyulan konularda ürün ve/veya hizmet tedariki sağlayan taraflar anlamına gelmektedir.Şirketimiz faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan ürün ve/veya hizmetlerin tedarik edilebilmesi amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

İnsan kaynakları ve ticari süreçlerin gerçekleştirilmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve veri güvenliğinin temin edilmesi amaçları ile sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.

Kanunen Yetkili Kamu Kurumu

Yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca bilgi ve belge talep etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları anlamına gelmektedir.


Yetkili kamu kurumları tarafından yönlendirilen taleplerin karşılanması amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı yapılmaktadır.

Kanunen Yetkili Özel Kişiler

Yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca bilgi ve belge talep etmeye yetkili özel hukuk kişileri anlamına gelmektedir.


Yetkili özel kişiler tarafından yönlendirilen taleplerin karşılanması amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı yapılmaktadır. 1. Veri Güvenliği

Şirketimiz, Kişisel Verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasten silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu konuya ilişkin detaylı bilgiler, KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI’ndan edinilebilecektir.

 1. Veri Sahiplerinin Hakları

Kanun’un 11. maddesine göre Veri Sahipleri, Veri Sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahiptir:

  • Kendisi ile ilgili Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.

  • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.

  • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.

  • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.

  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

  • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası Veri Sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

 • Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

 • İlgili Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerinin işlenmesi,

 • Kişisel Veri işlemenin, kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

 • Kişisel Veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olmasıhallerinde, verilere yönelik olarak zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

 1. Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

Bu hakların etkili bir şekilde kullanılması için, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.iskultur.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-hakkinda-aydinlatma-metni?kanal=17-18-3-4-14-19-21 adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İstiklal Caddesi Meşelik Sok: No:2 Beyoğlu/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected]adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz.

Sizin adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için, bu üçüncü kişiye noterlikçe düzenlenmiş özel vekaletname vermiş olmanız gerekmektedir.

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin Veri Sahibi olup olmadığını tespit etmek adına İlgili Kişiden bilgi talep edebilecek, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, Veri Sahibine başvurusu ile ilgili sorular yöneltebilecektir.

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

1. AMAÇ VE KAPSAM

Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. (“Şirketimiz”), ilgili yasal mevzuatlardan kaynaklanan hukuki sorumlulukları gereğince, kişisel verileri koruma, işleme ve imha düzenlemelerine uymayı taahhüt etmektedir. İşbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), ilgili mevzuat kapsamında gerekli saklama ve imha çalışmalarının yapılmasına ilişkin çerçeve ve esasları içermektedir.

28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca veri sorumluları, kişisel veri işleme envanterine uygun olarak kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamakla yükümlüdür. Yukarıdaki düzenlemeye dayanarak hazırlanmış olan bu Politikanın amacı; Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin, işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreler ile silinme, yok edilme ya da anonim hale getirilme süreçlerinin belirlenmesi ve bu süreçlerde görev alacak kişilerin rol ve sorumluluklarının tanımlanmasıdır.

Bu Politika’nın kapsamını; kişisel verilerin azami saklama süreleri ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak saklanması ve imha edilmesi için alınmış teknik ve idari tedbirler, Şirketimiz bünyesinde ilgili süreçlerin yürütülmesinde görev alan birimler ile kayıt ortamları oluşturmaktadır.


2. TANIMLAR

Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamları,

Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamları,

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri Sorumlusu: Tüzel kişi olarak Kültür Yayınları İş Türk A.Ş.’yi,

KVK Komitesi: Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Komitesi, Şirket Yönetim Kurulutarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt düzenlemeleri kapsamındaki süreçlerin idari takibini yapmak üzere oluşturulacak komiteyi,

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,

Anonim Hale Getirme: Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

İmha: Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen Kişisel Verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Kişisel Verileri işleme faaliyetlerinin; Kişisel Verilerin işlenme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturulan ve Kişisel Verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, aktarımı öngörülen Kişisel Verilerin ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerin açıklanarak detaylandırıldığı envanteri,

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası/Politika: Veri sorumlularının, Kişisel Verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları iş bu politikayı,

Periyodik İmha: Kanun’da yer alan Kişisel Verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,

İlgili Kullanıcı: Kişisel Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere, Veri Sorumlusu organizasyonu içerisinde veya Veri Sorumlusu’ndan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda Kişisel Verileri işleyen kişileri ifade eder.

Yönetmelik: Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

VERBİS: Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi

3. KAYIT ORTAMLARI

Şirketimiz faaliyetleri sırasında çalışanlar, çalışan adayları, müşteriler, ziyaretçiler ile tedarikçi çalışan ve yetkililerinden kişisel veri toplanmakta olup, toplanan kişisel veriler aşağıda gösterilen ortamlarda ilgili yasal mevzuata uygun bir şekilde saklanmaktadır:

 • Elektronik Ortamlar

 1. Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)

 2. Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, EBYS, VERBİS)

 3. Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. ), Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)

 4. Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)

 5. Optik diskler (CD, DVD vb.)

 6. Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)

 7. Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi • Elektronik Olmayan Ortamlar

 1. Kağıt

 2. Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, servis formları, iş başvuru formları)

 3. Diğer yazılı, basılı, görsel ortamlar

 4. SORUMLULUK

Bu Politika’nın yayımlanması, güncel tutulması ve uygulanmasının izlenmesi amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; KVK Komitesi oluşturulacak ve tüm bu hususlar ile ilgili olarak KVK Komitesi yetkili kılınacaktır. KVK Komitesi; Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler Müdürü, Üretim ve Planlama Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Yetkili, İdari işlerden Sorumlu Yetkili, Bilgi İşlem Yetkilisi’nden oluşacaktır. KVK Komitesi aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirir;

 • Kişisel Verilerin saklama süresine uygunluğunu sağlamak,

 • Periyodik imha döneminde kişisel veri imha sürecinin yönetimini gerçekleştirmek,

 • Politika’yı asgari olarak yıllık bazda gözden geçirmek ve gereği halinde Politika’nın güncellenmesi amacıyla Şirket Genel Müdürü’nün onayı alınarak Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak,

 • Politika’yı esas alarak işlem kurallarını detaylı düzenleyecek Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedürü ve gerekli gördüğü diğer prosedürleri düzenlemek ve yayımlamak,

 • Politika ve prosedürlerin uygulanması için gerekli görev dağılımını yapmak, uygun gördüğü kişileri yetkilendirmek ve Kanun’a uyum konusundaki eğitimleri organize etmek,

 • Kanunun 12. maddesi uyarınca alınan her türlü teknik ve idari tedbirlerin uygulanmasını takip etmek ve denetimini planlamak,

 • Kanun ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek, uygulanmasını gözetmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

 • Kişisel Verileri işlenen gerçek kişiler tarafından yapılan başvuru ve taleplerle ilgili süreçlerin takibini yapmak ve Kanun ve/veya politika ve prosedürün uygulanması ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak,

 • Kurul ile olan ilişkileri yürütmek.

5. VERİLERİN SAKLANMASINI GEREKTİREN SEBEPLER

Kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesinde,

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uyulması şart koşulmuştur. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna göre, Şirketimiz faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

5.1. HUKUKİ SEBEPLER

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

 • 4857 sayılı İş Kanunu,

 • Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler

5.2. SAKLAMAYI GEREKTİREN İŞLEME AMAÇLARI

Şirketimiz bünyesinde tutulan kişisel veriler, Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız (ilgili politikaya https://www.iskultur.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-hakkinda-aydinlatma-metni?kanal=17-18-3-4-14-19-21 adresinden ulaşabilirsiniz) uyarınca, burada belirtilen amaç ve nedenlerle saklanmaktadır.

6. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İşbu tedbirler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili kişisel verinin ve tutulduğu ortamın niteliğine uygun düştüğü ölçüde aşağıdaki idari ve teknik tedbirleri kapsar.

6.1. TEKNİK TEDBİRLER

Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

Bilgi teknolojileri sistemlerinin tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.

Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.

Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

Sızma testi uygulanmaktadır.

Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

Şifreleme yapılmaktadır.

6.2.İDARİ TEDBİRLER

Çalışanlar için veri güvenliği hükümlerini içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belirli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

Çalışanlardan gizlilik taahhüdü alınmaktadır.

Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümlerini içermektedir.

Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmektedir.

Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır, gerekli tedbirler alınmaktadır.

Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılması esastır.

7. VERİLERİN İMHASINI GEREKTİREN SEBEPLER

Şirketimiz bünyesinde saklanan kişisel veriler;

İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,

Kanunun 11 inci maddesi gereği, ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Şirketimiz tarafından kabul edilmesi,

Şirketimizin ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, ilgili kişinin Şirketimizce verilen cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içerisinde cevap verilmemesi hallerinde Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması

durumlarında; Şirketimiz tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.


7. İMHA YÖNTEMLERİ

7.1.VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel Verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Bu tür ortamlarda yer alan verilerden saklanma süresi sona erenler, hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Bu kapsamda, ilgi veriler üzerinde karartma yöntemi kullanılabilmektedir. Karartma yöntemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak diğer kullanıcılarca görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.

Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Bu tür ortamlarda yer alan verilerden saklanma süresi sona erenler silinirken, verinin bir daha kurtarılamayacak biçimde ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

  1. VERİLERİN YOK EDİLMESİ


Kişisel Verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Bu tür ortamlarda yer alan verilerden saklanma süresi sona erenler, fiziksel yok etme ya da üzerine yazma yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak yok edilir.

Ağ Cihazları: Switch, router vb.’de manyetize etme, fiziksel yok etme, üzerine yazma yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak yok edilir.

Flash Tabanlı Ortamlar: İlgili üreticinin önerdiği yöntemler ya da fiziksel yok etme veya üzerine yazma yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak yok edilir.

Sim Kart ve Sabit Hafıza Kartları: Fiziksel yok etme veya üzerine yazma yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak yok edilir.

Optik Diskler: Fiziksel yöntemlerle yok edilir.

Veri Kayıt Ortamı Sabit Olan Yazıcı, Parmak İzli Kapı Geçiş Sistemleri: Fiziksel yok etme veya üzerine yazma yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak yok edilir.

Kağıt vb. ortamlar: Kağıt ortamında bulunan kişisel veriler, kağıt imha makinaları kullanılarak yok edilir.

7.3.VERİLERİN ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Kişisel Verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemidir. Anonim hale getirme, bir veri kümesindeki tüm doğrudan ve/veya dolaylı tanımlayıcıların çıkartılarak ya da değiştirilerek, ilgili kişinin kimliğinin saptanabilmesinin engellenmesi veya bir grup veya kalabalık içinde ayırt edilebilir olma özelliğini, bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde kaybetmesidir. Bu özelliklerin engellenmesi veya kaybedilmesi sonucunda belli bir kişiye işaret etmeyen veriler, anonim hale getirilmiş veri sayılır. Kişisel Verinin tutulduğu veri kayıt sistemindeki kayıtlara uygulanan otomatik olan veya olmayan gruplama, maskeleme, türetme, genelleştirme, rastgele hale getirme gibi yöntemlerle yürütülen bağ koparma işlemlerinin hepsine anonim hale getirme yöntemleri adı verilir. Anonim hale getirilmiş Kişisel Verilerin çeşitli müdahalelerle tersine döndürülmesi ve anonim hale getirilmiş verinin yeniden kimliği tespit edici ve gerçek kişileri ayırt edici hale dönüşmesi riski olup olmadığı araştırılarak ona göre işlem tesis edilmesi esas alınır.

8. VERİLERİN İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDAKİ SAKLAMA SÜRELERİ

Şirketimiz bünyesinde saklanan tüm Kişisel Veriler için saklama süreleri belirlenir. Saklama süreleri belirlenirken öncelikle ilgili mevzuat, ilgili mevzuat ile öngörülen bir süre yoksa Kişisel Veri işleme amacı için gereken süre göz önünde bulundurulur. İlgili sürelere Kişisel Veri Envanteri’nde ve VERBİS’te yer verilir.

Kişisel Veri İşleme Envanteri’nde bahsi geçen Kişisel Veriler, zamanaşımı süresini kesen ya da durduran herhangi bir hukuki durum olmadığı takdirde, aşağıdaki tabloda yer alan yasal düzenlemeler gereği saklanır ve saklama süresini takip eden ilk periyodik imha tarihinde imha edilir.

Veri Kategorisi

Veri Saklama Süresi

 1. Kimlik

Hukuki ilişki + 20 Yıl

 1. İletişim

Hukuki ilişki + 20 Yıl

 1. Lokasyon

İş akdinin sona ermesi + 10 yıl

 1. Özlük

İş akdinin sona ermesi + 15 yıl

 1. Hukuki İşlem

İlgili mahkeme kararı kesinleşene veya zamanaşımı süreleri dolana kadar

 1. Müşteri İşlem

Hukuki ilişki + 10 Yıl

 1. Fiziksel Mekan Güvenliği

1 Ay

 1. İşlem Güvenliği

İş Akdi Sona Erene Kadar

 1. Risk Yönetimi

Hukuki ilişki + 10 Yıl

 1. Finans

Hukuki ilişki + 15 Yıl

 1. Mesleki Deneyim

İş akdinin sona ermesi + 10 yıl

 1. Pazarlama

Son işlem + 10 yıl

 1. Görsel ve İşitsel Kayıtlar

1 Ay

 1. Dernek/Vakıf/Sendika Üyeliği

İş akdinin sona ermesi + 10 Yıl

 1. Sağlık Bilgileri

İş akdinin sona ermesi + 15 Yıl

 1. Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

İş akdinin sona ermesi + 10 Yıl

 1. Biyometrik Veri

İş akdi veya ilgili yetkilendirme sona erene kadar

 1. İlgi Alanı Bilgisi

Başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda imha periyoduna kadar, iş akdinin sona ermesi+10 yıl

 1. Sigorta Bilgisi

İş akdinin sona ermesi + 10 Yıl

 1. Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

İş akdinin sona ermesi + 10 Yıl

 1. Araç Plaka ve Ruhsat Bilgileri

İş akdinin sona ermesi + 10 Yıl

 1. Çalışan Adayı Bilgisi

İş akdinin sona ermesi + 10 Yıl

 1. Referans Bilgisi ve Değerlendirmeleri

İş akdinin sona ermesi + 10 Yıl

 1. Talep Şikayet Bilgisi

İş akdinin sona ermesi + 10 Yıl
9. PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Şirketimiz, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir.

İlgili kişi Şirketimiz’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde, ilgili talep kişisel verilerin işleme şartlarının kalkıp kalkmadığına göre değerlendirilir. Kişisel verilerin işleme şartları tamamen ortadan kalkmışsa Şirketimiz talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, ilgili talep gerekçesi açıklanarak reddedilir. Talepler her durumda 30 gün içinde sonuçlandırılarak ilgili kişiye bildirilir.

Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere, en az 3 (üç) yıl süreyle saklanır.

10.POLİTİKA’NIN GÜNCELLENME PERİYODU

Politika, asgari yıllık bazda ve ihtiyaç duyuldukça KVK Komitesi tarafından gözden geçirilir ve gerekli olan bölümleri Şirket Yönetim Kurulu onayına sunularak güncellenir.

11.POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ

Bu Politika, Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Bu tarih itibariyle geçerlilik kazanır ve bağlayıcı olur.

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kültür Yayınları İş Türk A.Ş (“Şirketimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.iskultur.com.trinternet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kültür Yayınları İş Türk A.Ş Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik: Ad Soyad

İletişim: Telefon, e-mail adresi, teslimat adresi

İşlem Güvenliği Verisi: İnternet sitesi giriş-çıkış bilgileri, IP adres bilgileri

Diğer Bilgiler: Kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz veriler, istek ve önerileriniz sekmesindeki mesajınız.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlayabilme, yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgileri temin etme, internet sitemiz vasıtasıyla sizlere sunduğumuz hizmetleri iyileştirme, ilgilendiğiniz sekmeler ve bu sekmelerde geçirdiğiniz vakit doğrultusunda sizlere en uygun hizmeti sağlama, internet sitemizin kullanımını arttırma, marka ve ürünlerimizin pazarlama süreçlerini yürütme ve size kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilme gibi amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, https://www.iskultur.com.trinternet adresini ziyaret etmeniz ile birlikte, otomatik veya otomatik olmayan yollarla hukuka uygun şekilde toplanmaktadır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz,

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında yurt içinde veya yurt dışında yerleşik hissedarlarımız, iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, topluluk şirketlerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.iskultur.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-hakkinda-aydinlatma-metni?kanal=17-18-3-4-14-19-21 adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İstiklal Caddesi Meşelik Sok: No:2 Beyoğlu/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Müşteri Pazarlama, Satış, Satış Sonrası Hizmetlerde Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. (“Şirketimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.iskultur.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kültür Yayınları İş Türk A.Ş Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.


İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.


 1. Müşterilerin İşlenen Kişisel Verileri

Kimlik Bilgileri: Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası,

İletişim Bilgileri: Telefon numarası, Adres ve diğer iletişim bilgileri,

Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler,

Müşteri İşlem: Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi,

Fiziksel Mekan Güvenliği: Kamera kayıtları,

Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler,

Finans: Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri,

Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler,

Diğer veriler; Görsel ve işitsel kayıtlar, Talep şikayet bilgisi

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları


Kişisel verilerinizi;


 • Müşterilerle kurulan sözleşmelerin ifası ve müşterilerle sözleşme süresince ve sonrasında ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,

 • Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,

 • Bilişim Teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Şirketin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası,

 • Marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların ve marka yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Müşterilerin kullanım alışkanlıklarını, eğilimlerini analiz ederek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve/veya müşteriye göre özelleştirilmesine, müşterilere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya ilişkin operasyonların planlanması ve icrası,

 • Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası,

 • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,

 • Müşterilerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,

 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi


amaçları (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimizin internet siteleri, Şirketimiz ve Şirketimiz bayilerinde kullanılan matbu formlar ve cari hesap, fatura vb. finansal dokümanlar, Şirketimize ait telefon/çağrı merkezleri, Şirketimizin şubeleri, kitabevleri, Şirketimiz elektronik posta ile kurumsal sosyal medya hesapları, Şirketimizin mobil uygulamaları vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanacaktır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.


Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

 • Şirketin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası,

 • Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,

 • Bilişim Teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası


Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşterilerle kurulan sözleşmelerin ifası ve müşterilerle sözleşme süresince ve sonrasında ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,

 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası


Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Talep ve şikâyetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikâyet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası


İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası,

 • Müşterilerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,

 • Marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların ve marka yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası


Açık rızanıza istinaden;

 • Müşterilerin kullanım alışkanlıklarını, eğilimlerini analiz ederek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve müşterilere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya ilişkin e-ticari iletilerin gönderilmesi


 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları


Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında, iştiraklerimiz, topluluk şirketimiz Türkiye İş Bankası A.Ş., yurt içinde veya yurt dışında yerleşik tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya kanunen yetkili özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.


 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.iskultur.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-hakkinda-aydinlatma-metni?kanal=17-18-3-4-14-19-21 adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İstiklal Caddesi Meşelik Sok: No:2 Beyoğlu/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected]adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz.Tedarikçi Aydınlatma Metni


 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. (“Şirketimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.iskultur.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.


İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.


 1. Tedarikçilerin İşlenen Kişisel Verileri:

Kimlik Bilgileri: Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası,

İletişim Bilgileri: Telefon numarası, Adres ve diğer iletişim bilgileri,

Müşteri İşlem: Fatura, senet, çek bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi,

Fiziksel Mekan Güvenliği: Giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları,

Finans: Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri,

Diğer veriler; Görsel ve işitsel kayıtlar, Araç, plaka ve ruhsat bilgileri

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Kişisel verilerinizi;

 • Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi,

 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması,

 • Tedarikçi çalışanlarından destek alınması,

 • Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,

 • Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,

 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,

 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi


amaçları (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimizin internet siteleri, Şirketimiz ve Şirketimiz bayilerinde kullanılan matbu formlar ve cari hesap, fatura vb. finansal dokümanlar, Şirketimizin kitabevleri, Şirketimiz ve iş ortaklarına ait telefon/çağrı merkezleri, Şirketimiz elektronik posta ile kurumsal sosyal medya hesapları, Şirketimizin mobil uygulamaları vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanacaktır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.


Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi


Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi,

 • Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması,

 • Tedarikçi çalışanlarından destek alınması,

 • Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,

 • Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,

 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası


İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,


 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları


Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında, iştiraklerimiz, topluluk şirketimiz Türkiye İş Bankası A.Ş., tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya kanunen yetkili özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.


 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları


Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme


haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.iskultur.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-hakkinda-aydinlatma-metni?kanal=17-18-3-4-14-19-21 adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İstiklal Caddesi Meşelik Sok: No:2 Beyoğlu/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz.


Veri Sahibi Başvuru Formunu İndir

Çerez Aydınlatma Metni

Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. (“Şirketimiz” olarak anılacaktır) olarak, internet sitelerimiz ve  uygulamamız (birlikte “Platform olarak anılacaktır)  içerisinde birtakım çerezler ve benzer teknolojiler kullanmaktayız. Çerezler, ziyaret ettiğiniz Platformlar tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezlerin ve benzer nitelikteki diğer teknolojilerin kullanımı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde yürütülmektedir.


Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www. https://www.iskultur.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-hakkinda-aydinlatma-metni?kanal=17-18-3-4-14-19-21 internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Platformlarımızda oturum çerezleri ve kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsel ve analitik çerezler kullanmaktadır. Tarayıcınızdan çerezlerin kaldırılması, reddedilmesi hususunda verilen ve aşağıda belirttiğimiz talimatları izleyerek çerezleri reddedebilir, kaldırabilirsiniz. Ancak, bu durumda platformlarımızın tüm fonksiyonlarına erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz kısıtlı şekilde sağlanabilir.

Platformlarımızda Kullanılan Çerezler ve Bunların Kullanım Amaçları


Platformlarımızda çerezlerin kullanılmasının ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda belirtilmektedir:


 • Platformların çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.

 • Platformlarda sunulan hizmetleri geliştirmek ve kullanım kolaylığı sağlamak.

 • Platformları analiz etmek, gerekli iyileştirmeleri sağlamak.

 • Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak.

 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.


Sitemizde ve Uygulamamızda Kullanılan Çerezler

Aşağıda Platformlarımızda kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Bu kapsamda hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.


Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Platformların düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Platformlar çalışamayacaktır.


İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Platformlar üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.


Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, Platformlar’ın işleyişini analiz edip anlamımızı sağlayan çerezlerdir. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.


Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.


Kullanılması Zorunlu Çerezler


Çerez

Açıklama
İşlev Çerezleri


Çerez

Açıklama
Analiz ve Performans Çerezleri


Çerez

Açıklama
Hedefleme veya reklam çerezleri


Çerez

Açıklama


Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Şirketimiz, çerezler ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihlerini esas almaktadır. Bununla birlikte, Platformların düzgün bir şekilde çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platformlar’ın birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.


Platformlarımıza erişim için kullandığınız tarayıcılar genel olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Platformlarımızı kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitelerimizin çeşitli işlevleri bozulabilir.


Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili linke tıklayarak tarayıcınızın internet sitesinden bilgi alınız.Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi için, https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Şirketimiz, çerezleri işbu Aydınlatma Metni kapsamında kullanmakta olup çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Aydınlatma Metnini değiştirme hakkını saklı tutar.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Platformları ziyaretiniz veya kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak Platformlar üzerinden erişim sağlanması halinde otomatik yolla toplanmaktadır. Hedefleme ve profilleme vasıtasıyla gerçekleştirilen pazarlama ve reklamcılık faaliyetleri ise yalnızca açık rızanız olması halinde gerçekleştirilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.


Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında, iştiraklerimiz, topluluk şirketimiz Türkiye İş Bankası A.Ş., tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya kanunen yetkili özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.


Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme


haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.iskultur.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-hakkinda-aydinlatma-metni?kanal=17-18-3-4-14-19-21 adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İstiklal Caddesi Meşelik Sok: No:2 Beyoğlu/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

INSTAGRAM KATILIM KOŞULLARI 2021

 1. Bu kampanya Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi’nin 30.03.2021 tarihli ve 24651361-255.01.02-E.2181 sayılı yazısı ile izin kapsamı dışında düzenlenmektedir.

 2. 25.05.2021(saat:00:01)-30.05.2021(saat.23:59) tarihleri arasında Türkiye genelinde Türkiye genelinde İş Bankası Kültür Yayınlarının Instagram hesabını (@isbankasikulturyayinlari) takip edip, kampanya postunun altına ödül olarak verilecek kitapları önermek istediği 3 arkadaşını etiketleyenler >çekilişe katılacaklardır.

 3. Çekiliş, 31.05.2021 saat 12.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti, Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

 4. Çekiliş sonucunda 10 kişiye birer tane Halil İnalcık’ın “Devlet-i ‘Aliyye” Kitap Seti (Devlet-i ‘Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I, Devlet-i ‘Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-II, Devlet-i ‘Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-III, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-IV, Devlet-i ‘Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-V) hediye edilecektir.

 5. Çekiliş sonuçları 31.05.2021 tarihinde @isbankasikulturyayinlari hesabında yayınlanacaktır.

 6. Kampanyaya katılım ve sitedeki işlemler ücretsizdir, isteyen herkes katılabilir.

 7. Yetkililerce yapılacak incelemede kampanya ana temasına uygun dini veya siyasi amaçlara hizmet etmeyen, sakıncalı ve zararlı yayınlar içermeyen, genel ahlak kurallarına uygun olan paylaşımlar esas alınacaktır.

 8. İkramiye kazanan katılımcılar, isimlerinin @isbankasikulturyayinlari hesabına açıklanmasını kabul etmiş sayılır.

 9. Kampanya sonunda kazanan kişiler ile DM (Direct Message) yoluyla iletişime geçilecektir. Bu mesajda kazanandan istenecek ad-soyad ve iletişim bilgilerinin eksik veya yanlış olması nedeniyle yaşanacak olan aksaklıklardan Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. sorumlu değildir.

 10. Kampanyaya Kültür Yayınları İş Türk A.Ş.ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. çalışanları katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. ’nin bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

 11. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödülleri teslim edilmez.

 12. Kampanyaya yurt dışından katılımda bulunanlar, ödül kazanamazlar.

 13. Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez veya nakde dönüştürülemez.

 14. İkramiyeye konu olan eşya ve-veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV hariç diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.

 15. Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, Kültür Yayınları İş Türk A.Ş.’nin yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.

 16. Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. kampanyaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb...) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 17. Kampanyaya katılım sırasında eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri veya herhangi bir sebepten dolayı ödülün ulaşmamasından Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. sorumlu değildir.

 18. Kampanyaya katılanlar işbu Kampanya Katılım Koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. Kampanya Katılım Koşullarına uygun davranıp davranılmadığını dilediği şekilde değerlendirme ve denetleme hakkını saklı tutmaktadır.

 19. Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Kültür Yayınları İş Türk A.Ş.’nin her türlü kayıtları esas alınacaktır.

 20. Kampanyaya katılan herkes, kampanya şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır. Katılımcıların kampanya şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. tarafından yapılacaktır. Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. bu koşullar ve kuralları gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle katılımcılar, güncel koşullar ve kuralları öğrenmek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeleri gerektiğini kabul ederler.

 21. Koşullar ve Kuralların herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.